» Racemap

NON-STOP BEH HREBEŇOM NÍZKYCH TATIER 2019

Donovaly • June 29, 2019 • 7 participants

Dlžka trate: 46,5 km, stúpania 2187m, klesania 2327m Trasa: Trangoška ( 1120m n.m.), Chata M.R.Štefánika (1728m n.m.), Krupova Hoľa (1927m n.m.), Konské (1850m n.m.), Kamenná chata ( 2000m n.m.), Dereše (2000m n.m.), Poľana (1890m n.m.), Kotliská (1937m n.m.), Chabenec (1955m n.m.), Ďurková ( 1750m n.m.),

Join the Live Tracking. Download the Racemap » App.